Vedtekter for Blefjell Løypeforening

1. Foreningens navn
Foreningens navn er Blefjell løypeforening

2. Foreningens formål
Blefjell løypeforenings formål er å samordne og preparere løyper og stier og andre felles tiltak på Blefjell i samarbeid med enkeltpersoner, kommuner, grunneiere, hytteforeninger og handels- og næringslivsnæringen.

3. Medlemmer

Som medlemmer i foreningen kan inngå:

· Kommuner
· Bedrifter og næringsdrivende
· Hytte- og velforeninger
· Veiforeninger
· Grunneiere
· Andre interesseorganisasjoner

Disse anses som medlemmer når det er skrevet avtale om økonomisk bidrag til løypeforeningen. Det årlige
økonomiske bidraget tilsvarer medlemskontingent og fastsettes av årsmøtet.

4. Forpliktelser
Foreningen forpliktes ved underskrift av leder og et styremedlem i fellesskap, eller tre styremedlemmer i fellesskap.

5. Årsmøte
Årsmøtet skal holdes hvert år innen 30. november. Innkalling skal skje skriftlig, minimum 14 dager i forveien. Regnskap per 31. oktober, årsberetning, budsjett, aktivitetsplan og saksliste skal følge innkallingen. På årsmøtet har hvert medlem rett til å møte med en representant. Hvert medlem har en stemme. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, sendes styret for behandling senest to uker før årsmøtet.

Årsmøtet skal ha følgende dagsorden:
- Valg av møtedirigent
- Valg av person til å skrive protokoll
- Valg av to representanter til å underskrive protokollen
- Styrets beretning
- Regnskap per 31. oktober
- Revisors beretning
- Budsjett og aktivitetsplan for neste årsmøteperiode
- Fastsette bidrag til løypekjøring og serviceavgift for næringsdrivende
- Valg:
• Valg av leder
• Valg av økonomi- og administrativ ansvarlig
• Valg av maskinansvarlig
• Valg av fire styremedlemmer
• Valg av to varamedlemmer
• Valg av revisor
• Valg av valgkomité med tre medlemmer
- Innkomne forslag

6. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner dette nødvendig eller når minst ti medlemmer skriftlig forlanger dette. Innkallelsen skal inneholde saksliste og redegjørelse for de saker som skal behandles. Ekstraordinært årsmøte bør innkalles med minst to ukers varsel.

7. Styret
Styret har ansvaret for den daglige drift, og for å gjennomføre det årsmøtet har bestemt. Styret skal bestå av sju medlemmer, foreningens leder, økonomi- og administrativ ansvarlig, maskinansvarlig og fire styremedlemmer. Alle medlemmene i styret velges for to år av gangen. Men dette skjer vekselvis slik at leder og tre styremedlemmer velges på ett årsmøte og økonomi- og administrativ ansvarlig og to styremedlemmer på neste årsmøte. Styret skal alltid ha minst tre hytteeiere og minst tre næringsdrivende/grunneiere med aktivitet på Blefjell som medlemmer.

De valgte varamedlemmer møter fast i styrets møter, men har bare stemmerett når styret ikke er fulltallig.

Styret er beslutningsdyktig når fire styremedlemmer inklusiv varamedlem er til stede. Beslutninger gjøres med alminnelig flertall. Telefon, videomøte og lignende kan benyttes. Styret fører protokoll fra sine møter.

Foreningens leder organiserer og leder foreningens- og styrets arbeid og møter som holdes.

Økonomi- og administrativ ansvarlig har ansvar for foreningens regnskap og fører protokoll fra styrets møter.

Maskinansvarlig sørger for vedlikehold, service, reparasjon og oppbevaring av maskiner og utstyr som foreningen disponerer.

8. Aktivitetsutvalg
Styret kan nedsette ulike aktivitetsutvalg. Leder av slike utvalg kan møte i styret med tale- og forslagsrett når aktuelle saker skal behandles.

9. Vedtektsendringer
Vedtektsendringer kan kun skje på årsmøtet og krever 2/3 av de avgitte stemmer.

10. Oppløsning
Foreningen kan bare oppløses av et årsmøte hvor minst halvparten av medlemmene er til stede. Vedtaket må skje med to tredjedels flertall. Ved oppløsning skal foreningens aktiva tilfalle et formål som fremmer næringsutviklingen i Blefjell område etter nærmere vedtak av årsmøtet.

Note:
Forløperen til foreningen var I/S Blefjell. Foreningen Blefjell ble dannet som et resultat av at det var behov for et låneopptak i forbindelse med kjøp av ny løypemaskin. For verken vedtekter eller selskapsformen til I/S Blefjell oppfylte kravet til enhetsregisteret. Derfor omdannelsen til Foreningen Blefjell.

Det ble holdt konstituerende generalforsamling i Foreningen Blefjell den 21. juni 1999. Foreningen ble stiftet i henhold til stiftelsesprotokoll datert 21. juni 1999 og nye vedtekter i overensstemmelse med stiftelsesdokumentet, ble godkjent.

På årsmøtet i november 2015, ble det enstemmig vedtatt å endre navn til Blefjell løypeforening, mens gjeldende vedtekter ble enstemmig vedtatt på foreningens årsmøte 20. november 2016.